ตรียมความพร้อมสู่สถาปนิกมืออาชีพ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สถ.บ.

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต ภ.สถ.บ.

Architecture and Landscape Architecture

Bridging the Future with Innovation!

9K9S COMPETENCY

9 องค์ความรู้ และ 9 ทักษะหลักของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

3D CAD/CAM

ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม CAD นำไปผลิตเป็นชิ้นงานด้วยเครื่อง 3D-Printer เพื่อนำไปใช้ในสายการผลิตได้

PLC & IPC Controller

พื้นฐานด้าน PLC Controller พร้อมพัฒนาเป็นระบบการควบคุมด้วย IPC และออกแบบ Controller ขั้นพื้นฐานได้

Motor, Hydraulics, and Pneumatics

พื้นฐานการทำงานของ Motor ประเภทต่าง ๆ มีพื้นฐานเรื่องการออกแบบวงจร Motor, Hydraulics, และ Pneumatics Diagram

Sensor and Measuring Instruments

มีความรู้ในเรื่อง sensor และอุปกรณ์การวัดที่ใช้ในการตรวจจับคุณสมบัติของวัตถุด้านต่าง ๆ

Industrial Engineering

มีพื้นฐานความรู้ด้าน Industrial Engineering, Cycle Time, Standard, OEE, Critical Path, Statistical Quality Control, Motion Study, Statistical, เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม

Automation & Machine Learning

ความรู้พื้นฐานด้าน Automation System, Data Science, Programming และการสร้าง Algorithms แบบต่าง ๆ

Coding & Programming

ทักษะในด้านการเขียน Program คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของระบบหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

IIoT & Industry 4.0

หลักการของ Industry 4.0 และสามารถบูรณาการระบบงานต่าง ๆ ในโรงงานให้สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้โดยการใช้อุปกรณ์ IIoT ต่าง ๆ

AI & Green Energy

ความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบ Artificial Intelligence (AI) และการประยุกต์ใช้ เข้าใจใน concept และแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นไปตามแนวทางของ Green Industry เข้าใจเรื่องกลไก Carbon Credit

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรสถาปัตยกรรม

 • ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
  สำเร็จการศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทช่างเทคนิคสถาปัตยกกรม ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ช่างเทคนิคสถาปัตยกกรม

หลักภูมสูตรสถาปัตยกรรม

 • สำเร็จการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผสมผสานการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ และยังสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยและสนุกสนานเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นักศึกษาปัจจุบัน

“…มันดีมากเลยครับ…”

เรืองสิทธิ์ ซอนิมิตร

“…เข้าง่าย ออกยาก…”

พิพัฒน์ เซ่งเซียน

“…อาจารย์น่ารักมากเลยครับ…”

วงศธร ผลจันทร์

“…อาจารย์น่ารักมากเลยครับ…”

จิรภัฒน์ คลังแสง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

rus.mechatronics@gmail.com