เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรมืออาชีพ

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental Engineering

Bridging the Future with Innovation!

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 • สำเร็จการศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ ช่างอุตสาหกรรม ช่างเกษตรกรรมและเทคโนโลยีหรือเทียบเท่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู์รับผิดชอบหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผสมผสานการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ และยังสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยและสนุกสนานเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

เลขที่ 144 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

fea.rmutsb.ac.th